Art schock

Deutsch

In den 1990er Jahren gegründete künstlerische Struktur, die sich die Ästhetisierung des Bühnenraums für Musik zum Ziel gesetzt hat (Gestaltung und Produktion von Bannern, Fahnen, Kleidung, Mobiliar, Herausgabe von Musikheften).

Über die anfänglich aufgeworfenen Probleme wie die Last der Geschichte, den Begriff der Wahl und des freien Willens hinaus wurde Art Schock Anfang der 2000er Jahre Teil einer größeren kollektiven Struktur mit dem Namen Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.), und es war schnell die Frage der Handlungshemmung und der Herrschaftsfragen, die zu einem zentralen Thema wurde, wobei der Lärm als befreiendes und auslösendes Mittel für die individuelle Handlung diente, um sich von den sozio-historischen und atavistischen Fesseln zu befreien.

Die Mittel, die dafür eingesetzt werden, sind die Organisation von Treffen, Konferenzen und Klangaktionen, aber auch die Schaffung und Umsetzung von interaktiven und partizipativen Geräten.

Español

Estructura artística creada en los años 90 con el objetivo de estetizar el espacio escénico de la música (creación y producción de pancartas, banderas, ropa, mobiliario, folletos, música).

Más allá de las cuestiones planteadas inicialmente, como el peso de la historia, la noción de elección y el libre albedrío, fue a principios de los años 2000 cuando Art Schock englobó una estructura colectiva más amplia bajo el nombre de Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.) y fue rápidamente la cuestión de la inhibición de la acción y lo que está en juego en la dominación lo que se convirtió en un tema centralizador con el Ruido como agente liberador y desencadenante de la acción individual para liberarse de los grilletes socio-históricos y atávicos.

Los medios utilizados para ello son la organización de reuniones, conferencias, acciones sonoras, pero también la creación y puesta en marcha de dispositivos interactivos y participativos.

Italiano

Struttura artistica creata negli anni ’90 con l’obiettivo di estetizzare lo spazio scenico per la musica (creazione e produzione di striscioni, bandiere, abiti, mobili, libretti, musica).

Al di là delle questioni inizialmente sollevate, come il peso della storia, la nozione di scelta e di libero arbitrio, è stato nei primi anni 2000 che Art Schock ha inglobato una struttura collettiva più ampia sotto il nome di Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.) ed è stato subito il problema dell’inibizione dell’azione e della posta in gioco del dominio a diventare un tema centrale con il Rumore come agente liberatorio e scatenante dell’azione individuale per liberarsi dalle pastoie socio-storiche e ataviche.

I mezzi utilizzati a tal fine sono l’organizzazione di incontri, conferenze, azioni sonore ma anche la creazione e l’implementazione di dispositivi interattivi e partecipativi.

Русский

Художественная структура, созданная в 90-х годах с целью эстетизации сценического пространства для музыки (создание и производство баннеров, флагов, одежды, мебели, буклетов, музыки).

Помимо первоначально поднятых вопросов, таких как груз истории, понятие выбора и свободы воли, в начале 2000-х годов Арт Шока охватила более крупная коллективная структура под названием Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.), и быстро вопрос о запрете действия и ставках господства стал центральной темой, а Нойз – освобождающим и провоцирующим агентом индивидуального действия для освобождения от социально-исторических и атавистических оков.

Для этого используются такие средства, как организация встреч, конференций, звуковых акций, а также создание и внедрение интерактивных и партисипативных устройств.

日本語

90年代に音楽のための舞台空間を美化する目的で作られた芸術的構造(バナー、フラッグ、衣服、家具、冊子、音楽の制作とプロデュース)。

歴史の重み、選択と自由意志の概念など、当初提起された問題を超えて、アート・ショックがアトリエ・ド・クレエーション・エクスペリメンタール(A.C.E)の名の下に、より大きな集団構造を包含したのは2000年代初頭のことで、すぐに行動の抑制と支配の利害関係の問題が、社会史的・習慣的束縛から自分を解放するための個人行動の、解放と誘因としてのノイズを中心的主題とするに至りました。

そのための手段として、会議、カンファレンス、サウンドアクションの開催や、インタラクティブで参加型のデバイスの作成と実装があります。

česky

Umělecká struktura vytvořená v 90. letech s cílem estetizovat scénický prostor pro hudbu (tvorba a výroba transparentů, vlajek, oblečení, nábytku, brožur, hudby).

Kromě původně nastolených otázek, jako je váha historie, pojem volby a svobodné vůle, zahrnul Art Schock počátkem roku 2000 širší kolektivní strukturu pod názvem Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.) a právě otázka zábrany jednání a sázky na nadvládu se rychle stala ústředním tématem s Hlukem jako osvobozujícím a spouštěcím činitelem individuálního jednání s cílem osvobodit se od společensko-historických a atavistických pout.

Prostředky, které se k tomu používají, jsou organizace setkání, konferencí, zvukových akcí, ale také vytváření a zavádění interaktivních a participativních zařízení.

Slovenski

Umetniška struktura, ki je nastala v 90. letih prejšnjega stoletja z namenom estetizacije scenskega prostora za glasbo (ustvarjanje in produkcija transparentov, zastav, oblačil, pohištva, knjižic, glasbe).

Poleg prvotno zastavljenih vprašanj, kot so teža zgodovine, pojem izbire in svobodne volje, je Art Schock na začetku leta 2000 vključil širšo kolektivno strukturo pod imenom Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.) in hitro je vprašanje oviranja delovanja in nevarnosti dominacije postalo osrednja tema s Hrupom kot osvobodilnim in sprožilnim dejavnikom individualnega delovanja za osvoboditev iz družbeno-zgodovinskih in atavističnih okov.

Pri tem se uporabljajo sredstva za organizacijo srečanj, konferenc, zvočnih akcij, pa tudi za oblikovanje in izvajanje interaktivnih in participativnih naprav.

latviski

Mākslinieciska struktūra, kas radīta 90. gados ar mērķi estētizēt skatuves telpu mūzikai (baneru, karogu, apģērbu, mēbeļu, bukletu, mūzikas radīšana un ražošana).

Papildus sākotnēji izvirzītajiem jautājumiem, piemēram, vēstures svars, izvēles un brīvas gribas jēdziens, 2000. gadu sākumā Art Schock ar nosaukumu Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.) aptvēra plašāku kolektīvo struktūru, un ātri vien par centrālo tēmu kļuva jautājums par darbības kavēšanu un dominances likmēm, un par atbrīvojošu un individuālo rīcību rosinošu faktoru, kas ļauj atbrīvoties no sociāli vēsturiskajiem un atavistiskajiem važām, kļuva trokšņa tēma.

Šim nolūkam tiek izmantotas ne tikai sanāksmju, konferenču, skaņu pasākumu organizēšana, bet arī interaktīvu un līdzdalības ierīču izveide un ieviešana.

Polski

Struktura artystyczna powstała w latach 90-tych w celu estetyzacji przestrzeni scenicznej dla muzyki (kreacja i produkcja banerów, flag, ubrań, mebli, broszur, muzyki).

Poza początkowo poruszanymi kwestiami, takimi jak ciężar historii, pojęcie wyboru i wolnej woli, na początku lat 2000 Art Schock objął większą strukturę kolektywną pod nazwą Atelier de Création Expérimentale (A.C.E.) i szybko kwestia zahamowania działania i stawek dominacji stała się centralnym tematem z Noise jako czynnikiem wyzwalającym i uruchamiającym indywidualne działanie w celu uwolnienia się ze społeczno-historycznych i atawistycznych okowów.

Wykorzystywane do tego środki to organizacja spotkań, konferencji, akcji dźwiękowych, ale także tworzenie i wdrażanie urządzeń interaktywnych i partycypacyjnych.